Niedziela, 16.06.2019

Co to jest KRD?

 • 29.11.2018, 15:00
 • Grupa Tipmedia
Co to jest KRD?
KRD to platforma wymiany informacji gospodarczej, której celem jest gromadzenie oraz udostępnianie informacji. W bazie znajdują się zarówno pozytywne, jak i negatywne dane dotyczące osób posiadających zobowiązania finansowe. KRD prowadzi działalność w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

KRD - co to jest?

Krajowy Rejestr Długów to platforma wymiany informacji gospodarczej umożliwiająca weryfikację osób fizycznych oraz przedsiębiorców. To największa w Polsce platforma, która działa od 14 lat. Umieszczone w niej informacje dotyczące firm i osób prywatnych pozwolą na zapoznanie się z ich sytuacją finansową.

KRD prowadzi działalność w oparciu o przepisy prawne określone w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 roku.

Jakie informacje gromadzi KRD?

Platforma wymiany informacji gospodarczej gromadzi zarówno negatywne jak i pozytywne dane. W bazie można znaleźć informacje dotyczące:

Krajowy Rejestr Długów - kto może zostać wpisany do rejestru?

Jak wpisać dłużnika do KRD w celu odzyskania pożyczonych pieniędzy? Krajowy Rejestr Długów gromadzi dane osób, które nie wywiązują się w terminie z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Wierzyciel przekazuje do KRD informacje o:

 • osobach fizycznych, jeżeli kwota zadłużenia wynosi min. 200 zł,
 • przedsiębiorcach, jeśli kwota zadłużenia wynosi min. 500 zł.

Do KRD zostają wpisane osoby, których niespłacone zobowiązanie powstało z tytułu zaciągnięcia kredytu konsumenckiego oraz umów, które określa art. 1871 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeksu postępowania cywilnego. W bazie dłużników pojawiają się podmioty, które nie uregulowały zobowiązania finansowego min. 60 dni po upływie terminu jego spłaty. Zalegają one z płatnościami m.in. za:

 • pożyczki i kredyty,
 • faktury,
 • rachunki,
 • alimenty,
 • mandaty,
 • opłaty urzędowe.

Jak wpisać dłużnika do KRD?

Jeżeli dłużnik nie uregulował zobowiązania finansowego w ciągu 60 dni od ostatecznego terminu widniejącego na umowie, wierzyciel może umieścić go w rejestrze KRD. W tym celu powinien on:

 • zawrzeć pisemną umowę z KRD o udostępnianiu informacji gospodarczych,
 • uiścić wybrany abonament.

Przed umieszczeniem dłużnika w KRD, wierzyciel ma obowiązek pisemnego zawiadomienia o przeterminowaniu zaciągniętego niegdyś długu finansowego. Taką informację powinien on wysłać w formie listu poleconego. Powinna ona zawierać ostrzeżenie o wpisaniu do bazy dłużników, jeśli zobowiązanie nie zostanie spłacone w ciągu 60 dni po upływie terminu. Jeżeli podstawą wpisu jest wyrok sądowy, dłużnik może znaleźć się w KRD już po 14 dniach.

Istnieje pięć rodzajów abonamentu, z których wierzyciel może wybrać jedną opcję. W zależności od decyzji, za wpisanie dłużnika do KRD, poniesie on opłatę w wysokości od 160 do 990 zł.

Jak sprawdzić czy jestem w KRD?

Osoba, której celem jest sprawdzenie czy figuruje ona w bazie KRD, może tego dokonać w kilku krokach. Należy:

 • zarejestrować się na stronie KRD,
 • wybrać rodzaj konta,
 • potwierdzić tożsamość,
 • po aktywacji konta złożyć wniosek o udostępnienie danych na swój temat,

Podczas drugiego etapu dłużnik ma do wyboru dwie opcje: wybór konta próbnego generującego jeden raport bądź konta premium generującego 12 raportów. Po zalogowaniu się na aktywowane konto, będzie on miał możliwość pobrania wybranego raportu.

Jak sprawdzić firmę w KRD?

Rozpoczęcie współpracy z nową firmą jest zazwyczaj jednoznaczne ze sprawdzeniem jej płynności finansowej. W tym celu należy sprawdzić daną instytucję w bazie dłużników. Umożliwi to nawiązanie współpracy z wypłacalnym przedsiębiorstwem.

Sprawdzenie firmy w KRD wiąże się z założeniem konta na stronie bazy dłużników. By dokonać weryfikacji informacji odnośnie do danego przedsiębiorstwa, niezbędne jest posiadanie jego numeru NIP.

KRD - jak usunąć wpis?

Dłużnik, którego dane znajdują się w Krajowym Rejestrze Długów, nie może ich po prostu usunąć. Niefigurowanie w rejestrze jest jednoznaczne ze spłaceniem zaległego zobowiązania finansowego. Jeżeli zostało ono uregulowane w całości, wierzyciel ma obowiązek wystąpić do KRD z prośbą o usunięcie informacji dotyczących danej osoby, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu spłaty zadłużenia. KRD jest zobowiązane usunąć je w terminie 7 dni.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku uregulowania części zadłużenia. Wierzyciel ma obowiązek poinformować KRD o zmianie w danych znajdujących się w rejestrze. Jeżeli tego nie dokona, dłużnik ma prawo, na podstawie art. 47 i art. 48 ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, dochodzić roszczeń. Wierzyciel może zostać ukarany karą grzywny w wysokości nawet 30 000 zł.

Informacje dotyczące danego dłużnika znajdującego się w KRD mogą się przedawnić, zgodnie z powyższą ustawą, po upływie 3 lat od ostatniej aktualizacji, jednak nie później niż 10 lat po dokonaniu wpisu.

Jeżeli dana osoba została niesłusznie umieszczona w rejestrze, powinna jak najszybciej skontaktować się z wierzycielem. Ma również możliwość złożenia w KRD tzw. zarzutu. KRD rozpatrzy go w ciągu 21 dni. Wzywa wówczas wierzyciela w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Grupa Tipmedia
Podziel się: