Kolejna inwestycja Złotowskiego TBS Sp. z o.o.

  • 25.06.2020, 10:36 (aktualizacja 25.06.2020, 12:47)
  • iej
Kolejna inwestycja Złotowskiego TBS Sp. z o.o. Budowa przy ul. Sienkiewicza już ruszyla
Złotowski TBS rozpoczął budowę kolejnej ważnej inwestycji mieszkaniowej

Spółka powołana została uchwałą Nr XXXYIII/196/97 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie utworzenia Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. oraz uchwałą Nr 356/98 Zarządu Miejskiego w Złotowie z dnia 2 marca 1998 roku w sprawie wniesienia kapitału zakładowego do Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Złotowie. Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostało utworzone z myślą o tych mieszkańcach Złotowa, których sytuacja finansowa nie pozwala na nabycie mieszkania lub domu na własność, jednocześnie posiadających dochody gwarantujące regularne opłacanie czynszu za lokal.

Najemcą lokalu mieszkalnego z zasobu Złotowskiego TBS może zostać osoba, która spełnia kryteria wynikające z ustawy z 26 października 1995 r. O niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Wymagany wkład własny czyli tzw. partycypacja, to nie więcej niż 30% wartości mieszkania. Złotowskie TBS Sp. z o.o. zwraca ją po zakończeniu umowy najmu w terminie do 12 miesięcy od daty opuszczenia mieszkania. W dniu zwrotu partycypacji, jej kwotę oblicza się według zasad określonych w art. 29a ust. 3 ustawy. Oprócz kwoty partycypacji, przed wprowadzeniem się do mieszkania najemca wpłaca kaucję w wysokości trzymiesięcznego czynszu, która również jest mu zwracana w momencie rozwiązania umowy najmu.

Najemca mieszkania płaci miesięczny czynsz, który nie może być wyższy w skali roku niż 4 proc. wartości odtworzeniowej lokalu. Reasumując można stwierdzić, że jedną grupę najemców Złotowskiego TBS stanowią osoby młode na tzw. „dorobku”, które z czasem po osiągnięciu odpowiednich dochodów będą miały możliwość zakupu własnego mieszkania lub domu mieszkalnego. Drugą ważną grupę stanowią najemcy nie mający zamiaru zaciągać kredytów hipotecznych, które często stanowią długoletnie i znaczne obciążenie dla budżetu domowego. Wybierają zatem najem świadomie, co daje im zdecydowanie większe poczucie stabilizacji, niż własne mieszkanie z długoterminowym kredytem, często powodującym zobowiązanie „na całe życie”. Niewątpliwym atutem najmu mieszkań z zasobów Towarzystwa jest czynsz niższy w porównaniu do cen rynkowych, jak również to, że środki zainwestowane w budowę mieszkania w postaci partycypacji oraz kaucja podlegają w całości zwrotowi po opuszczeniu zasobów mieszkaniowych TBS.

Kolejnym argumentem przemawiającym na korzyść Towarzystwa jest fakt, że mieszkania przeznaczone do najmu są w pełni wykończone. Nie zachodzi więc konieczność poniesienia znacznych nakładów na prace wykończeniowe związane np. z ułożeniem na posadzkach paneli, płytek, montażem drzwi wewnętrznych, wykończeniem łazienki. W dniu przekazania mieszkania są gotowe do zasiedlenia. Najem mieszkania od TBS daje gwarancję stabilizacji i bezpieczeństwa. Jeżeli najemca spełnia wymogi określone przepisami prawa oraz regularnie opłaca czynsz Towarzystwo, nie ma możliwości wypowiedzenia mu umowy najmu. Nie jest więc narażony na nagłą zmianę decyzji właściciela lokalu, jak ma to miejsce w przypadku skorzystania z oferty rynkowej.

Na przestrzeni lat 2014-2018 zrealizowane zostały 2 inwestycji, w efekcie których wybudowano 43 mieszania oraz 23 garaże. Budowa obiektu zlokalizowanego przy ul. Wańkowicza realizowany była w systemie deweloperskim. Wypracowany zysk przy sprzedaży 28 mieszkań pozwolił Spółce na sfinansowanie nowej inwestycji przy ul. Kocika. Ponadto w związku z uruchomieniem w roku 2016 rządowego programu wspierania budownictwa mieszkaniowego przed Złotowskim TBS otworzyły się nowe możliwości w zakresie zapewnienia źródeł finansowania wspomnianego przedsięwzięcia. W efekcie podjętych przez Zarząd działań w grudniu 2018r. oddano do użytku inwestycję przy ul. Kocika, w trakcie realizacji której powstały 3 budynki wielorodzinne (6 mieszkań w każdym) oraz zespół 18 garaż. W efekcie realizacji inwestycji przy ul. Kocika majątek Spółki zwiększył się o blisko 4 mln. Zł, jak również znacznie poprawiła się jej sytuacja finansowa. Mając na uwadze dalszy rozwój Złotowskiego TBS Sp. z o.o., Zarząd podjął kolejne kroki zmierzające do przygotowania nowego przedsięwzięcia mieszkaniowego. W tym celu odbyło się szereg spotkań i konsultacji w gronie: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Burmistrz Miasta Złotowa, mających na celu wypracowanie koncepcji rozwoju Spółki na najbliższe lata. Przedstawiona przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Złotowskiego TBS strategia rozwoju Spółki zyskała akceptację władz Złotowa, dlatego wspólnie z Burmistrzem przystąpiono do realizacji kolejnych etapów rozwoju Spółki. W październiku 2018r. Gmina Miasto Złotów przekazała w formie aportu działkę położoną w Złotowie przy ul. Sienkiewicza, z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną. W marcu 2020r. Gmina Miasto Złotów dokapitalizowała Złotowskiego TBS wkładem pieniężnym w wysokości 850 tys. zł. Dzięki tym działaniom oraz uzyskaniu przez Spółę finansowania zwrotnego z rządowego programu wspierania budownictwa mieszkaniowego możliwe stało się przystąpienie do nowego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego. W kwietniu 2020r. przeprowadzono przetarg, a w maju przekazany został teren budowy wyłonionemu generalnemu wykonawcy. Prace przy budowie budynku wielorodzinnego (15 mieszkań), zespołu 5 garaży oraz budynku gospodarczego, według przyjętego harmonogramu potrwać mają do końca lata przyszłego 2021 roku. Warto również podkreślić, iż w związku z finansowym udziałem Gminy Miasto Złotów w realizacji inwestycji, nasz samorząd otrzyma bezzwrotne wsparcie z Funduszu Dopłat. W dniu 11 maja Burmistrz Złotowa podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z którą Miasto Złotów może otrzymać zwrot przekazanych Spółce na realizację inwestycji środków finansowych do kwoty 585 tys. zł. Jest to niezwykle ważny instrument w kontekście dalszych decyzji dotyczących rozbudowy zasobu mieszkaniowego Złotowskiego TBS, ponieważ inwestycje z zaangażowaniem środków finansowych samorządu nie będą obciążały w sposób znaczny budżetu miasta.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia przy ul. Sienkiewicza zasoby mieszkaniowe Złotowskiego TBS zwiększą się do 100 lokali mieszkalnych, 25 garaży oraz 19 pomieszczeń użytkowych. W ocenie Zarządu, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych potencjalnych klientów miasta, zasoby Spółki winny obejmować ok 200-250 mieszkań pod najem o czynszu regulowanym. Wszystko zweryfikuje rynek, w przypadku zainteresowania naszą ofertą podejmiemy dalsze kroki w celu budowy nowych lokali przeznaczonych dla mieszkańców Złotowa.

 

 

materiał sponsorowany

iej

Zdjęcia (9)

Podziel się:


Pozostałe