Uwaga - komunikat burmistrza

  • 08.05.2020, 15:35 (aktualizacja 09.05.2020, 23:35)
  • iej
Uwaga - komunikat burmistrza
Komunikat Burmistrza Miasta Złotowa w sprawie sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV-2

 

 1.      Wytyczne oraz kroki w różnych przypadkach styczności z wirusem SARS–CoV-2:
- Wszystkie osoby, które wróciły z zagranicy są obejmowane 14-dniową kwarantanną
- Osoby, które miały styczność z osobą chorą również są obejmowane 14-dniową kwarantanną
- Osoby, które miały styczność z osobą, która wróciła z zagranicy, ale nie ma objawów choroby powinny ZADZWONIĆ do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pod nr tel.: 693 532 730 – zostaną objęte nadzorem sanitarno-epidemiologicznym
- Jeżeli u danej osoby występują objawy takie jak: objawy grypopodobne, kaszel, katar, bóle mięśni, temperatura, ale nie miała kontaktu z osobą chorą, ani z nikim kto wróciłby z zagranicy to prosimy o kontakt telefoniczny z lekarzem rodzinnym w celu zasięgnięcia porady

Numery alarmowe:
693 532 730 – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie
61 873 92 95 – Oddział Zakaźny dla dorosłych w Poznaniu
61 859 03 36, 539 524 935 – Oddział Chorób Zakaźnych dla dzieci w Poznaniu

POD ŻADNYM POZOREM NIE NALEŻY UDAWAĆ SIĘ DO LEKARZY RODZINNYCH ANI DO SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO.

Stała pomoc żywieniowa dla osób objętych kwarantanną zweryfikowanych przez SANEPID i policję
Stacja Sanitarno-epidemiologiczna zgłasza policji osoby, które zostały objęte kwarantanną. Policja po przeprowadzeniu kontroli jeśli zauważa potrzebę pomocy żywieniowej osobie objętej kwarantanną zgłasza to do MOPS-u, który dokonuje weryfikacji (telefonicznej). Po ustaleniu wszystkich szczegółów zostaje przygotowana przez Caritas paczka żywnościowa i dostarczona do osoby potrzebującej.

2.      Funkcjonowanie jednostek oświatowych

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 10 marca 2020 roku przedłuża czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w złotowskich szkołach wprowadzono nauczanie zdalne. Dyrektorzy szkół przekazali rodzicom i uczniom informacje o trybie i stosowanych metodach realizacji zadań. Dyrektorzy na bieżąco będą koordynować współpracę pomiędzy nauczycielami a uczniami i rodzicami oraz realizację zadań, uwzględniając możliwości uczniów w tym trudnym okresie. Ustalono tygodniowe zakresy treści nauczania w poszczególnych oddziałach, dostosowane zostały plany zajęć do aktualnych potrzeb. Zwrócono uwagę na to aby nauczyciele równomiernie rozkładali przekazywany materiał na poszczególne dni tygodnia, aby zajęcia były zróżnicowane biorąc pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów. Dyrektorzy we współpracy z nauczycielami wybrali sposób monitorowania postępów w nauce, sposób weryfikowania umiejętności a także metodę informowania uczniów i rodziców o efektach kształcenia. W szkołach podjęto działania aby usprawnić komunikację oraz wybrano sposób prowadzenia zajęć w sposób zdalny- z wykorzystaniem proponowanych przez MEN  platform edukacyjnych, komunikatorów I-Dziennika, drogą e-mail oraz z użyciem Skype. Nauczyciele przedszkoli publicznych już zaczęli umieszczać zadania i zabawy dla dzieci na swoich stronach internetowych.

ZMIANY!! Po spotkaniu konsultacyjnym w dniu 8 maja br., wysłuchaniu i przeanalizowaniu opinii dyrektorek przedszkoli oraz dziennych opiekunek, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie dzieci i pracowników tych placówek podjąłem decyzję o warunkowym otwarciu tychże instytucji.
Termin otwarcia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wyznaczam od dnia 12 maja br. Natomiast oddziałów przedszkolnych od dnia 18 maja br.
Warunkiem otwarcia jest dochowanie przez placówki wymogów bezpieczeństwa i ich zatwierdzenie pozytywną oceną SANEPIDU, o którą wystąpiłem w dniu 8 maja 2020 roku oraz przeprowadzenie testów na koronawirusa i uzyskanie ujemnych wyników testów finansowanych przez Samorząd, które zostaną wykonane u dziennych opiekunek i pracowników w oddziałach przedszkolnych

3.      Funkcjonowanie instytucji kulturalnych oraz obiektów sportowych
ZMIANY Po zebraniu konsultacyjnym w dniu 8 maja została podjęta decyzja, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Muzeum Ziemi Złotowskiej oraz Złotowski Dom Kultury pozostają zamknięte
Po zapoznaniu się z opiniami kierującymi obiektami sportowymi na terenie miasta Złotowa, podjąłem decyzję o otwarciu obiektów sportowych o charakterze otwartym od dnia 14 maja 2020 roku.

Jednocześnie informuję, że po zapoznaniu się z opinią przedstawiciela Powiatowej Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie oraz wysłuchaniu dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im Cypriana Norwida w Złotowie o przygotowaniach do wznowienia działalności tej placówki, podjąłem decyzję, że z dniem 6 maja br. biblioteka stopniowo wznowi swoją działalność, uruchamiając wyłącznie wypożyczenia i zwroty księgozbioru.
W związku z powyższym biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek         12:00 – 18:00
wtorek                 12:00 – 18:00
środa                   09:00 – 15:00
czwartek              09:00 – 15:00
piątek                  09:00 – 15:00
Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim korzystającym z usług biblioteki, proszę o zastosowanie się do podjętych przez bibliotekę środków ochrony czytelników oraz pracowników tejże instytucji

4.      Wydarzenia kulturalne i sportowe
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją zdrowotną w zakresie zakażenia wirusem SARS–CoV-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, informuję, że imprezy organizowane przez miasto, które są zaplanowane do dnia 30 czerwca 2020 roku zostają odwołane, w tym planowany w terminie 19-21 czerwca 2020 roku Euro Eco Festival..
Ponadto organizacje pozarządowe, z którymi podpisano umowy o dofinansowanie mają możliwość zaproponowania aneksu do zawartych umów w celu wprowadzenia zmian w projektach czy wydłużenia terminu ich realizacji. Organizacje zostaną poinformowane o najbliższym możliwym terminie wznowienia swoich działań w zakresie wydarzeń kulturalnych i sportowych po ustaniu zagrożenia.

5.      Funkcjonowanie Urzędu Miasta
W związku z podjęciem działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, informuję, że od dnia 22 kwietnia 2020 r. do odwołania, wprowadzone zostają ograniczenia dotyczące obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Złotowie.

- Wszelkie sprawy będą załatwiane poprzez kontakt telefoniczny (67 263 26 40) lub drogą elektroniczną (urzą[email protected]), a ograniczenia będą polegały na wyłączeniu z bezpośredniej obsługi interesantów.

Ograniczenia NIE dotyczą:  rejestracji stanu cywilnego,  ewidencji ludności i dowodów osobistych,  wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, wydawania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów.

- Sprawy dotyczące rejestracji stanu cywilnego będą realizowane w Urzędzie Stanu Cywilnego po uprzednim kontakcie telefonicznym: 67 263 25 46 lub 67 263 26 40 wew. 34.

- Podczas uroczystości ślubnej przeprowadzanej w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego  zostaje ograniczona liczba gości wyłącznie do osób zawierających związek małżeński oraz świadków.

- Sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych będą realizowane na stanowisku ds. dowodów osobistych po wcześniejszym telefonicznym kontakcie pod numerem 67 263 26 40 wew. 10.

- Sprawy z zakresu ewidencji ludności będą realizowane na stanowisku ds. ewidencji ludności, po wcześniejszym telefonicznym kontakcie pod numerem 67 263 26 40 wew. 29.

- Sprawy związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego będą realizowane na stanowisku ds. drogownictwa i warunków zabudowy po wcześniejszym telefonicznym kontakcie pod numerem 67 263 26 40 wew. 31.

- Sprawy związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów będą realizowane na stanowisku ds. ochrony środowiska po wcześniejszym telefonicznym kontakcie pod numerem 67 263 26 40 wew. 41.

- Przyjmowanie interesantów przez Burmistrza Miasta Złotowa zostaje ograniczone do kontaktów telefonicznych (67 263 26 40) lub kontaktu mailowego ([email protected]) bądź poprzez skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem https://www.zlotow.pl/Pytania_do_Burmistrza.html

- Kasa Urzędu będzie nieczynna do odwołania. Wpłat należności można dokonywać bezpośrednio na rachunek Gminy Miasto Złotów w SBL Oddział Złotów o nr: 96 8941 0006 0016 4975 2000 0010.

- Wszystkie dokumenty, kierowane do Urzędu, należy składać:

1) w przypadku, gdy wymagany jest podpis:

a) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej identyfikator ePUAP: urzadmiejskiwzlotowie, adres skrytki na platformie ePUAP: /urzadmiejskiwzlotowie/     skrytka - jeśli osoba posiada konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany;

b) za pośrednictwem operatora pocztowego - jeśli osoba nie posiada konta na platformie ePUAP, profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego;

c) w formie papierowej do urny przeznaczonej na korespondencję do Urzędu ustawionej w holu budynku od strony al. Piasta, przy czym dokumenty z urny wyciągane będą na następny dzień i rejestrowane poprzez wprowadzane ich do elektronicznego systemu obiegu dokumentacji;

2) w przypadku, gdy  nie   jest   wymagany  podpis - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]

- Wszystkie sprawy będące w zakresie kompetencji Urzędu będą realizowane w poniedziałki w godz.: 8.00-16.00, we wtorki, środy i czwartki w godz.: 8.00-15.00, a w piątki w godz.: 8.00-14.00.

- W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą interesanta w Urzędzie, jednak po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym u pracownika merytorycznego, przy zastosowaniu danych do kontaktu telefonicznego i mailowego dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zlotow.pl w zakładce „Załatwianie spraw w Urzędzie/Przyjmowanie klientów” i przed wejściem do budynku Urzędu.

6.      Funkcjonowanie MOPS-u oraz pomoc psychologiczna w pilnych przypadkach
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania jest zamknięty dla klientów. Prosimy o załatwianie spraw telefonicznie pod nr tel.: 67 263 30 34 bądź za pośrednictwem platformy E-PUAP lub poczty elektronicznej [email protected]

Informuje się, że osoby potrzebujące specjalistycznego poradnictwa psychologicznego wyłącznie w przypadkach pilnych proszę o kontakt telefoniczny (691 974 311)
z psychologiem Hanną Olencką

7.      Funkcjonowanie MZWiK
Od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania pracownicy spółki nie będą odczytywać wodomierzy u klientów indywidualnych. W związku z tym do rozliczeń zostanie przyjęta średnia ilość zużytej wody, zgodnie z umową.
Od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania nieczynna jest kasa dla klientów. Należności z tytułu dostarczania wody i odprowadzania wód deszczowych można wpłacać bezpłatnie na konta Spółki w następujących punktach:
- PKO BP S.A. oddział Złotów – ul. Norwida 5
- SBL oddział Złotów – al. Piasta 46
- SBL filia Złotów – ul. Mickiewicza 24
- SBL punkt kasowy Złotów – ul. Dworzaczka 4.

Wszystkie sprawy związane z obsługą klienta oraz podanie stanu wodomierza można załatwić poprzez kontakt telefoniczny pod nr tel.: 67 263 25 25 lub za pomocą e-mail [email protected]

8.      Funkcjonowanie Związku Gmin Krajny
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze naszego kraju oraz mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników Biura ZGK informujemy, że od dnia 16 marca 2020r. do odwołania Biuro Związku będzie pracować w trybie wewnętrznym i zostaje zamknięte dla dostępu mieszkańców.
Prosimy o załatwianie spraw: telefonicznie pod numerem: 67 353 39 41
w godzinach otwarcia Biura Związku
pon.: 7:00-16:00
wt.- czw.: 7:00-15:00
pt.: 7:00-14:00
- drogą e-mail: [email protected]
- przez platformę e-PUAP
- za pośrednictwem korespondencji pocztowej na adres: Związek Gmin Krajny, ul. Wawrzyniaka 4A, 77-400 Złotów
- za pośrednictwem skrzynki podawczej, która znajduje się w budynku Biura Związku, wejście od ulicy Rybackiej.
- Kasa będzie nieczynna do odwołania. Wpłat można dokonywać m.in. drogą elektroniczną, bezpośrednio na indywidualny numer konta.

9.      PSZOK-I
Informujemy, że od poniedziałku 27 kwietnia 2020 r. zostaną ponownie uruchomione Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Wszystkie PSZOK-i będą otwarte w dniach i godzinach jakie obowiązywały przed decyzją o ich czasowym zamknięciu.
Dni i godziny otwarcia PSZOK-ów:
Miasto Złotów Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o., ul. Szpitalna 38,  
poniedziałek – piątek: 8.00 - 18.00,
sobota - niedziela: 8.00 - 14.00 W trakcie oddawania odpadów do PSZOK należy zachować środki ostrożności obowiązujące na terenach publicznych w całym kraju, tj. maseczki, zachowanie odległości.

10.  MZGL
Miejski Zakład Gospodarki Lokalami funkcjonuje z zachowaniem środków ostrożności.

11.  Funkcjonowanie targowiska miejskiego oraz „Zielonego Ryneczku”
W związku z częściowym zniesieniem przez rząd ograniczeń w handlu, informuję, że z dniem 05 maja br. uruchomiony zostaje handel na targowisku miejskim przy ul. Sienkiewicza oraz na „Zielonym Ryneczku” w pełnym zakresie.

12.  Handel odbywać się będzie przy zachowaniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny

13. Działanie Punktu Interwencji Kryzysowej w Złotowie
Punkt Interwencji Kryzysowej oferuje bezpłatną pomoc:
- psychologa – pon. – pt. w godz. 16.00 – 18.00 pod nr tel.: 604 419 529
- terapeuty uzależnień – wt. W godz. 16.00 – 18.00 pod nr tel.: 697 323 254
- psychoterapeuty – śr. W godz. 18.00 – 20.00 pod nr tel.: 604 905 518
- radcy prawnego – czw. W godz. 16.00 – 18.00 pod nr tel.: 500 329 056

14.  Pomoc doraźna seniorom
W związku z tym, że seniorzy są grupą ryzyka jeśli chodzi o zagrożenie zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 apelujemy, aby ograniczyli oni wychodzenie z domu. W miarę możliwości prosimy o zgłaszanie potrzeb pomocy do rodziny, przyjaciół, znajomych czy sąsiadów.
Została uruchomiona inicjatywa obywatelska wsparta przez Burmistrza „Pomoc seniorom”. Wolontariusze, którzy mają specjalne identyfikatory z imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu oferują pomoc przy robieniu zakupów lub wykupywaniu recept. Potrzebę takiej pomocy można zgłaszać pod nr tel.: 539 711 622 w godzinach 8:00 -16:00.
Dodatkowo Fundacja Złotowianka włączyła się do ogólnopolskiej akcji pomocy seniorom i oferuje pomoc osobom starszym oraz niepełnosprawnym przy: robieniu zakupów, wynoszeniu śmieci czy wyprowadzaniu psa. Wsparcie można uzyskać dzwoniąc do biura Fundacji pod nr tel.: 519 723 793 albo 512 977 766 w godzinach 9:00 – 14:00

15.  Cmentarz Komunalny
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją zdrowotną w zakresie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w wyniku wielu zapytań kierowanych do Urzędu Miasta, informuję, że cmentarz komunalny w Złotowie jest otwarty dla mieszkańców, jednak należy zachować przy tym wszelkie możliwe zalecane środki ostrożności.

Apelujemy o rozsądne korzystanie z cmentarza i ograniczenie ilości wizyt w celu zminimalizowania ryzyka zarażeniem wirusem COVID-19. W celu przestrzegania zasad bezpieczeństwa policja będzie patrolować teren cmentarza.

16.  Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z wirusem SARS-CoV-2

Podstawowe zasady:
- Zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych
- obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych
- utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
- ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
- kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Działalność gospodarcza – nowe zasady w handlu i usługach
Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie:
- do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.
- w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni

Życie społeczne – otwarte lasy, rekreacja, starsza młodzież na ulicach bez dorosłych

Przemieszczanie w celach rekreacyjnych
Od 20 kwietnia można wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze – jeśli od tego zależy kondycja psychiczna. Należy pamiętać jednak, że przebywać na zewnątrz można tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy!
Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte!

Kult religijny – 1 osoba na 15 m2
Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

Osoby powyżej 13. roku życia na ulicy bez opieki dorosłego
Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Będzie musiała jednak zachować odpowiedni 2-metrowy dystans od innych i zasłaniać usta i nos.

iej

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (3)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.pzl24.pl z siedzibą w Złotowie, który jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
banki i poczta czynne a UM nie
banki i poczta czynne a UM nie 09.05.2020, 17:26
Bez przesady,Kasy w Urzędzie Miejskim musza byc czynne codziennie.Mają szyby i maseczki i rękawiczki.Odległość od klienta jest 2metry.O co sie boicie?
heh
heh 09.05.2020, 07:39
Od 4 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych (nie dotyczy osób wykonujących zawód medyczny i zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej) albo w celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym.

Brak kwarantanny odnosi się do osób przekraczających granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną, tj. z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz ze Szwecją i Danią.

Przekroczenie granicy w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych albo w celu nauki w RP lub państwie sąsiadującym należy udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej podczas kontroli na granicy.

Podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
DRAMAT
DRAMAT 08.05.2020, 19:54
A co jak spotka się coś gorszego od Covid19 np.burmistrza który niszczy niszczył i będzie niszczył życie i zdrowie moich bliskich bez końca.
Jest nadzieja w tym że zła karma wróci z podwójną siłą w odpowiednie miejsce.

Pozostałe