Dyskusja nad Złotowskim Domem Kultury

  • 21.02.2019, 11:46 (aktualizacja 21.02.2019, 17:34)
  • Janusz Justyna
Dyskusja nad Złotowskim Domem Kultury

Dzisiaj w sali sesyjnej ratusza w Złotowie trwa dyskusja nad utworzeniem Domu Kultury. Udział biorą radni oraz władze miasta. Nastąpi rozdział kultury od sportu, księgowość przejdzie do CUW. Zarząd obiektami i imprezami sportowymi pozostanie w ZCASie. Złotowski Dom Kultury w formie proponowanej przez władze miasta rozpocząłby działalność od 1 lipca 2019. O utworzeniu ZDKu zadecyduje Rada Miejska. 

Projekt uchwały Rady Miejskiej:

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Złotowskiego Domu Kultury w Złotowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami z 2018 r.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) i art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zmianą z 2018 r. poz. 1608) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się gminny dom kultury działający w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Złotowski Dom Kultury.

§ 2. Siedziba Złotowskiego Domu Kultury mieści się w Złotowie.

§ 3. Złotowski Dom Kultury działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Miasto Złotów, oraz poza granicami kraju.

§ 4. Do zakresu działania Złotowskiego Domu Kultury należy prowadzenie działalności kulturalnej; upowszechnianie sztuki oraz wspieranie aktywności społeczności lokalnej; zachęcanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości; zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych oraz informacyjnych społeczeństwa Gminy Miasto Złotów; uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji wiedzy, kultury i sztuki lokalnej; promowanie Gminy Miasto Złotów.

§ 5. Złotowski Dom Kultury nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zmianą z 2018 r. poz. 1608).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

 

Projekt uchwały w sprawie statutu Domu Kultury:

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami z 2018 r.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zmianą z 2018 r. poz. 1608) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Złotowski Dom Kultury jest gminną samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej.

2. Złotowski Dom Kultury może używać skrótu ZDK.

 

§ 2. Siedzibą Złotowskiego Domu Kultury miasto Złotów.

 

§ 3. Złotowski Dom Kultury działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Miasto Złotów, oraz poza granicami kraju.

 

§ 4. 1. Złotowski Dom Kultury używa następujących pieczęci:

1) podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu oraz danymi teleadresowymi,

2) okrągłej zawierającej pośrodku herb Złotowa, a w otoku napis "Złotowski Dom Kultury w Złotowie".

2. Złotowski Dom Kultury może posiadać i posługiwać się znakiem graficznym (logo).

 

§ 5. 1. Podstawowym celem Złotowskiego Domu Kultury jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych lokalnej społeczności poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz aktywności obywatelskiej.

2. Zakres działania Złotowskiego Domu Kultury obejmuje:

1) współpracę z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, środowiskami artystycznymi, animatorami i twórcami kultury,

2) tworzenie i realizację programu opartego na wydarzeniach artystycznych reprezentujących różne dziedziny sztuki oraz działania interdyscyplinarne,

3) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą, sztuką i aktywnością fizyczną,

4) tworzenie warunków do kultywowania tradycji i podtrzymywania postaw patriotycznych,

5) edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury polskiej, a także europejskiej i światowej;

6) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

7) prowadzenie pracowni artystycznych i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

8) organizowanie wystaw i innych imprez okolicznościowych,

9) organizowanie konkursów w różnych dziedzinach kultury,

10) organizowanie koncertów, przeglądów, festiwali i imprez kulturalnych, projektów muzycznych,

11) inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości mieszkańców Gminy Miasto Złotów,

12) promowanie Gminy Miasto Złotów.

 

§ 6. Złotowski Dom Kultury realizuje swoje zadania samodzielnie lub we wspólnych przedsięwzięciach z innymi podmiotami, w tym stowarzyszeniami, fundacjami i przedsiębiorcami.

 

§ 7. Złotowskim Domem Kultury zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

 

§ 8. 1. Dyrektora Złotowskiego Domu Kultury powołuje Burmistrz Miasta Złotowa na okres 5-letniej kadencji.

2. Kandydat na Dyrektora Złotowskiego Domu Kultury zostaje wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza Miasta Złotowa w trybie ustalonym przepisami rozporządzenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydanego na podstawie art. 16 ust. 6 ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.).

 

§ 9. Burmistrz Miasta Złotowa dokonuje wobec Dyrektora wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę, którym jest Złotowski Dom Kultury.

 

§ 10. Do podstawowych obowiązków i uprawnień Dyrektora należy:

1) zarządzanie Złotowskim Domem Kultury w sposób zmierzający do realizacji umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności tej instytucji oraz program jej działania, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

2) dokonywanie w imieniu Złotowskiego Domu Kultury czynności prawnych, w tym składanie oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych;

3) wydawanie zarządzeń i instrukcji w sprawach pracowniczych i wewnątrzorganizacyjnych Złotowskiego Domu Kultury;

4) opracowywanie i realizacja rocznych planów działalności oraz sporządzanie informacji z ich wykonania,

5) sporządzanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania,

6) zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej i rachunkowości instytucji, w tym funkcjonowania kontroli zarządczej,

7) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi oraz mieniem Złotowskiego Domu Kultury,

8) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami Złotowskiego Domu Kultury oraz wykonywanie w stosunku do nich uprawnień zwierzchnika służbowego.

 

§ 11. 1. Przy Złotowskim Domu Kultury działa Rada Programowa, która jest organem doradczym Dyrektora.

2. Rada Programowa składa się z pieciu członków wybieranych przez Burmistrza Miasta Złotowa na 5-letnią kadencję spośród osób dysponujących wiedzą i doświadczeniem w zakresie kultury, w szczególności twórców.

3. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia z tego tytułu.

4. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

5. Pierwsze posiedzenie Rady Programowej zwołuje Burmistrz Miasta Złotowa w ciągu 30 dni od daty jej powołania. Kolejne posiedzenia Rady Programowej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora.

6. Członkostwo w Radzie ustaje przed upływem kadencji w razie:

1) złożenia przez członka Rady rezygnacji,

2) śmierci członka Rady,

3) odwołania członka Rady.

 

§ 12. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor.

 

§ 13. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:

1) wyrażanie opinii w istotnych sprawach związanych z działalnością Złotowskiego Domu Kultury,

2) doradzanie w zakresie wypracowywania nowych form prowadzenia działalności Złotowskiego Domu Kultury,

3) pomoc doradcza w zakresie problemów pojawiających się w działalności Złotowskiego Domu Kultury.

 

§ 14. Źródła finansowania Złotowskiego Domu Kultury obejmują:

1) źródła wewnętrzne:

a) środki uzyskane ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

b) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

c) środki z prowadzonej działalności dodatkowej, o której mowa w § 15;

2) źródła zewnętrzne:

a) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Gminy Miasto Złotów,

b) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu innych, aniżeli Gmina Miasto Złotów, jednostek samorządu terytorialnego,

c) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa,

d) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

e) środki otrzymane od w ramach darowizn.

 

§ 15. Złotowski Dom Kultury może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w zakresie:

1) organizacji zleconych przez inne instytucje lub osoby przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i rekreacyjnym,

2) organizacji uroczystości rodzinnych i okolicznościowych,

3) organizacji konferencji, kursów i szkoleń,

4) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów tańca, kursów fotograficznych, prowadzenia pracowni specjalistycznych,

5) sprzedaży własnych wydawnictw,

6) produkcji i opracowywania filmów dokumentalnych, popularno-naukowych, oświatowych i kulturalnych,

7) usług reklamowych i marketingowych realizowanych przy okazji organizowanych wydarzeń.

 

§ 16. Zmiany w statucie mogą być dokonywane przez Radę Miejską w Złotowie w trybie właściwym dla jego nadania.

 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

 

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Janusz Justyna

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.pzl24.pl z siedzibą w Złotowie, który jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Typek
Typek 22.02.2019, 16:13
Dom kultury w Złotowie jest niepotrzebny skoro nawet nie może zorganizować Euro Eco
Żenada
Żenada 21.02.2019, 15:41
Cóż za wyczerpująca informacja

Pozostałe