„Mam nadzieję, że niespodzianek nie będzie”

  • 10.02.2016, 10:07 (aktualizacja 14.02.2016, 00:10)
  • Janusz Justyna
„Mam nadzieję, że niespodzianek nie będzie”
O sukcesach, porażkach i planach na 2016 rok z burmistrz Okonka Małgorzatą Sameć rozmawia Agnieszka Barabasz

2015 rok za nami. Zatem można mówić o sukcesach i porażkach. Jak ocenia Pani, jako burmistrz Okonka, miniony rok.

- Miniony rok oceniam pozytywnie, choć nie obyło się bez potknięć.

Co można zaliczyć do sukcesów, a czego nie udało się zrealizować? Co było największym potknięciem?

- Sukcesów jest wiele, i tych dużych, i tych małych. W minionym roku na terenie naszej gminy zrealizowanych zostało wiele inwestycji. Najważniejsze dotyczyły zakończenia budowy hali sportowej w Lotyniu, remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej w Pniewie oraz remontów dróg, a także wykonania dokumentacji na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, których w naszej gminie wciąż brakuje. Długo oczekiwaną inwestycją wykonaną w minionym roku była budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kruszka i Babi Dwór. Jej długość wynosi niemal 5 km, a koszt budowy to kwota ok. 200 tys. zł. Poza opisywanymi inwestycjami, poczyniono wydatki na szereg mniejszych przedsięwzięć, chociażby w ramach funduszy sołeckich, na które w 2015 r. przeznaczono prawie 280 tys. zł, a z budżetu obywatelskiego 100 tys. zł. Od roku w Okonku działa Spółdzielnia Socjalna "GRYF", zatrudniająca osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne. Spółdzielnia rozwija się sukcesywnie, z początkiem roku 2016 poszerzyła swoją działalność o prowadzenie usług gastronomicznych.

A porażki?

- Nikt nie lubi przyznawać się do nich, ale i one nas nie omijają. Największą porażką jest brak możliwości realizacji zadania, o które intensywnie zabiegaliśmy i rozbudziliśmy wiele nadziei wśród mieszkańców, to jest uruchomienie dziennego domu pobytu Senior-Wigor. Późno ogłoszony konkurs, a przez to krótki czas na realizację zadania, które obejmowało przebudowę pomieszczeń spowodowało, że do żadnego z dwóch przetargów nie zgłosił się wykonawca. Jednakże nie poddajemy się i w bieżącym roku znów będziemy aplikować o przyznanie środków na ten cel.

W jakiej kondycji gmina Okonek wchodzi w nowy, 2016 rok?

- Kondycja finansowa gminy Okonek z początkiem nowego roku jest stabilna. Ocenę taką potwierdzają opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w zakresie uchwały budżetowej, możliwości sfinansowania deficytu oraz prawidłowości planowanej kwoty długu. Uchwała budżetowa na 2016 r. zakłada realizację zadań inwestycyjnych na poziomie 2,4 mln zł. Przewidujemy, że zakres realizowanych inwestycji ulegnie zwiększeniu w trakcie roku, w momencie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania priorytetowych przedsięwzięć infrastrukturalnych. W tym miejscu należy przypomnieć, że w 2015 r. gmina wykonała inwestycje na kwotę ok. 3 mln zł rezygnując z zaciągania dodatkowych kredytów, spłacając jednocześnie poprzednie zobowiązania na kwotę 600 tys. zł. Niestety w ramach budżetu gminnego możliwość realizacji większych inwestycji wiąże się ze stałą optymalizacją relacji dochodów i wydatków bieżących. Szeroki zakres realizowanych zadań własnych przy ograniczonych zawsze możliwościach pozyskiwania dodatkowych dochodów podatkowych - obciążenia podatkowe mieszkańców uwzględniają specyfikę gminy i kondycję finansową gospodarstw domowych - warunkuje stałą weryfikację ponoszonych wydatków bieżących. Realizacja przyjętego budżetu powinna odbywać się zgodnie z zamierzeniami. W perspektywie ostatnich tygodni należy stwierdzić, że największym zagrożeniem stabilności samorządowych finansów publicznych, wszystkich gmin, szczególnie wiejskich i miejsko – wiejskich, jest zmienność przepisów prawa bez możliwości właściwego przygotowania się do wprowadzanych zmian. Mam tu na myśli zmiany w systemie oświaty, czy procedowane zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku bez projektu rekompensaty utraconych dochodów gmin.

A jakie są najważniejsze założenia budżetowe na 2016 rok?

- Na inwestycje w 2016 r. przeznaczyliśmy w naszej gminie ok. 2,4 mln zł. Związane jest to z realizacją zadań priorytetowych, czyli budową sieci wodno-kanalizacyjnej w Okonku oraz poprawą bezpieczeństwa poprzez modernizację dróg, chodników i oświetlenia ulicznego. Należy jednak pamiętać o tym, że aby gmina Okonek mogła się w sposób dynamiczny i zrównoważony rozwijać, niezbędne jest planowanie inwestycji z odpowiednim wyprzedzeniem. Nasi urzędnicy doskonale to wiedzą i sumiennie przygotowują dokumentację na zaplanowane inwestycje, aby z chwilą ogłaszania konkursów natychmiast aplikować o środki finansowe z zewnętrznych źródeł i pozyskać jak największą ilość na inwestycje, które ułatwią życie mieszkańcom naszej gminy. Dlatego też w pierwszej kolejności będą realizowane zadania, które mogą być dofinansowane.

Jak ocenia Pani współpracę z samorządem powiatowym oraz z samorządami miejskimi i gminnymi z terenu powiatu złotowskiego?

- Bardzo pozytywnie. W minionym roku została powołana Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, obejmująca swoim zasięgiem teren wszystkich gmin powiatu złotowskiego. Razem będziemy podejmować działania zmierzające do rozwoju naszej małej ojczyzny. Wspólnie z powiatem przeprowadziliśmy kilka uroczystości o zasięgu powiatowym i ogólnokrajowym, a z początkiem stycznia realizujemy zadanie, w ramach którego został uruchomiony punkt w nieodpłatnej pomocy prawnej. Obecnie trwają rozmowy na temat budowy na terenie powiatu złotowskiego stacji meteorologicznej, która zostanie włączona do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia była gmina Okonek, jej realizacji podjęło się Starostwo Powiatowe w Złotowie, a wszystkie gminy powiatu zadeklarowały partycypowanie w kosztach. Na bieżąco współpracujemy z jednostkami powiatu, razem zrealizowaliśmy wiele projektów, m.in. w zakresie aktywizacji zawodowej czy utrzymania stacji ratownictwa medycznego. We współpracy z samorządem powiatowym przeprowadziliśmy kilka inwestycji, m.in. poszerzenie istniejącej drogi Okonek-Łomczewo oraz wykonanie chodników w Okonku i miejscowości Skoki.

Jakie inwestycje gmina będzie realizowała z innymi partnerami samorządowymi?

- Wspólnie z powiatem złotowskim wykonamy remont drogi Okonek - Łomczewo, ponadto chodniki w miejscowości Lotyń i Kruszka. Zamierzamy sięgnąć po fundusze zewnętrzne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dlatego mamy już gotowe projekty inwestycji dotyczącej budowy sieci wodociągowej w Okonku oraz dysponujemy odpowiednimi dokumentami, niezbędnymi do rozpoczęcia przebudowy drogi Węgorzewo - Domyśl, a także Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (drogi dojazdowe do pól). Będziemy się ubiegać o środki z projektu „Wielkopolska Odnowa Wsi” na budowę małej infrastruktury w sołectwach.

Miniony rok w Okonku, to seria wymian kadrowych na dyrektorskich stanowiskach. Mam tu na myśli zmianę dyrektora Zespołu Szkół w Lotyniu, zmianę dyrektora miejskiej jednostki komunalnej, zmianę kierownictwa OCK, czy w końcu zmianę szefa MGOPS. Czy wpłynęły one w jakikolwiek sposób na funkcjonowanie gminy?

- Niektóre z tych zmian były podyktowane wakującymi stanowiskami. Każda z wymienionych placówek ma zupełnie inny charakter działalności, dlatego też trudno mówić o zasięgu gminnym w odniesieniu do każdej z tych instytucji. Niemniej wszyscy dostrzegamy pozytywne zmiany, które zachodzą każdego dnia. Wspomnę tu chociażby o poszerzeniu działalności Okoneckiego Centrum Kultury, który wdrożył wiele nowych form aktywności, ponadto prowadzone są zajęcia w świetlicach wiejskich, które cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podejmuje działania reorganizacyjne Zakładu, które mają lepszy wpływ na funkcjonowanie placówki, a przede wszystkim przekładają się na poprawę stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i mieszkaniowej.

W grudniu, pod znakiem zapytania, stanęła działalność ośrodka zdrowia w Lotyniu. Sytuacja jednak została opanowana i mieszkańcy sołectwa mają nadal dostęp do podstawowej opieki lekarskiej. Czy można zapewnić, iż sytuacja ta nie ulegnie zmianie?

- Na początku grudnia 2015 r. państwo Kozińscy prowadzący Centrum Medyczne w Lotyniu zrezygnowali z dzierżawy budynku i tym samym zaprzestali dotychczasowej działalności. Równocześnie wolę dzierżawy i prowadzenia opieki medycznej wyraził lekarz zatrudniony we wspomnianym Centrum pan Piotr Burgieł. Gmina w trybie pilnym podjęła działania będące w jej kompetencjach, aby mieszkańcy nie odczuli braku opieki medycznej. W działania włączyli się również sołtysi wszystkich sołectw z północnej części gminy. Dlatego też pacjenci, którzy podpisali deklarację, od 1 stycznia 2016 r. zostali objęci opieką medyczną przez Przychodnię Lekarską „Amelia” prowadzoną przez Piotra Burgieła.

Jednocześnie działalność zaprzestało Niepubliczne Przedszkole „Żabka” w Lotyniu. W tym wypadku reakcja gminy również była natychmiastowa, bowiem już od 1 stycznia br. został utworzony oddział przedszkolny funkcjonujący w strukturze Szkoły Podstawowej w Lotyniu. Wszystkie powyższe działania miały na celu płynne przeprowadzenie zmian w funkcjonowaniu obu placówek. Mam nadzieję, że sytuacja ustabilizowała się i już więcej niespodzianek nie będzie.

Były burmistrz, Mieczysław Rapta, bardzo mocno podkreślał potrzebę budownictwa mieszkalnego. Miał nawet szeroko zaawansowaną wizję budowy budynków wielorodzinnych w Okonku. Czy Pani zdaniem wizja budownictwa ma szansę zostać zrealizowana? Jeśli tak, kiedy i na jakich zasadach?

- Brak mieszkań komunalnych i socjalnych w naszej gminie jest bardzo odczuwalny, dlatego też potrzeba rozwoju budownictwa mieszkalnego jest ogromna. Pierwszy krok w tej dziedzinie został poczyniony, bowiem plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony. Trwają poszukiwania inwestorów zainteresowanych współpracą w zakresie budownictwa wielorodzinnego na terenie naszej gminy.

Czego życzy Pani mieszkańcom gminy Okonek w nowym, 2016 roku?

- Wszystkim mieszkańcom gminy Okonek życzę przede wszystkim zdrowia i spokoju, dużo optymizmu i pogody ducha, nowych możliwości w realizacji planów i zamierzeń oraz pomyślności w pracy i życiu osobistym. Życzę wszystkim codziennego poczucia bezpieczeństwa, aby wszelkie troski, zmartwienia i zagrożenia omijały naszych mieszkańców.

Dziękuję za rozmowę

Janusz Justyna

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.pzl24.pl z siedzibą w Złotowie, który jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
ZŁOTÓW
ZŁOTÓW 11.02.2016, 13:47
POWODZENIA W REALIZACJI ZADAŃ I ZOBOWIĄZAŃ.

Pozostałe