Konkurs fotograficzny „Róża Złotowa”

  • 01.07.2022, 21:13
  • Janusz Justyna
Konkurs fotograficzny „Róża Złotowa”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO “Róża Złotowa”

§1 Postanowienia ogólne 1) Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Róża Złotowa”, zwanego dalej „Konkursem”. 2) Organizatorem Konkursu jest Gmina Miasto Złotów, Urząd Miejski w Złotowie. 5) Komunikaty i informacje na temat Konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej www.zlotow.pl oraz na fanpage’u “Złotów. Wielkopolskie Zdroje”

§2 Cel i tematyka konkursu 1) Celem Konkursu jest, propagowanie idei ochrony środowiska, rozbudzanie w mieszkańcach Złotowa kreatywności oraz promocja i wspieranie talentów, promocja walorów miasta.

§3 Warunki uczestnictwa 1) Konkurs adresowany jest do wszystkich osób zajmujących się fotografią profesjonalnie bądź amatorsko. 2) W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Jury ani ich rodziny. 3) Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 4) Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac konkursowych.

§4 Praca konkursowa 1) Poprzez pracę konkursową rozumie się zdjęcie wykonane przez Uczestnika Konkursu na terenie miasta i okolic Złotowa. 2) Pracę konkursową należy dostarczyć w wersji cyfrowej. 3) Pracę konkursową należy nazwać w formacie „Imie_Nazwisko_Tytuł”. 4) Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna 5) Obróbka zdjęć przesłanych na Konkurs może polegać wyłącznie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na kadrowaniu, korekcji ekspozycji, kontrastowaniu, konwersji do czarno-białego obrazu. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne i grożą dyskwalifikacją. 6) Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które naruszają prawo, w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe oraz prac o niskiej jakości technicznej.

§5 Zgłoszenie prac konkursowych 1) Uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić do 3 prac konkursowych, o których mowa w §4.. 2) Nazwaną pracę konkursową wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem (o treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu”) i załączeniem swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), należy przesłać na adres: [email protected] 4) Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac konkursowych (plików cyfrowych). Własność egzemplarza pracy konkursowej przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą jej zgłoszenia do Konkursu.

§6 Terminarz i rozstrzygnięcie konkursu 1) Termin nadsyłania prac mija dnia 15.07.2022 r. o godz. 15.00. 2) Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 3) Ocena prac przez Jury nastąpi 18.07.2022 r. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.. Organizator zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, oraz przyznawania miejsc ex equo. 5) Przy wyłonieniu zwycięzców w szczególności brane będą pod uwagę następujące kryteria: a) poprawność merytoryczna (zgodność z tematem); b) estetyka (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia); c) ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu). 7) Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora 19.07.2022 r. 8) Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej www.zlotow.pl oraz na stronie Facebook Organizatora. 9) Organizator przewiduje nagrodzenie zwycięzcy nagrodą rzeczową.

§7 Ochrona Danych Osobowych Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: a. jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: [email protected], tel.: 67 263 26 40, reprezentowany przez Burmistrza Miasta Złotowa Pana Adama Pulita. b. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z IOD poprzez email: [email protected] c. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu w celach marketingowych i promocyjnych, także po zakończeniu konkursu. d. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych. e. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem. Dane osobowe laureatów w postaci imienia i nazwiska zostaną upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników. f. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. g. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. h. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8 Prawa autorskie 1) Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w §5, oświadcza, że: a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych zdjęć, b) Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie www.zlotow.pl na Facebooku oraz Instagramie, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs. c) Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych np. Kalendarz trójdzielny. d) zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych. e) zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć. f) Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatorów wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako twórcy zdjęcia. g) w przypadku wystąpienia wobec Organizatorów przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

§9 Postanowienia końcowe 1) Uczestnik Konkursu, dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie jego zasady, określone niniejszym Regulaminem. 2) Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki prowadzenia Konkursu. 3) W sytuacjach nieobjętych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. 4) Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. 5) Wszelkie zmiany w Regulaminie dokonuje Organizator i ogłasza je na stronie internetowej. Z chwilą ogłoszenia zmiany Regulaminu zmiany stają się wiążące, 6) Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian Regulaminu. 7) Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora

Janusz Justyna

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.pzl24.pl z siedzibą w Złotowie, który jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
from Poland
from Poland 04.07.2022, 10:39
To : the forces US ARMY wy wish your good luck of your
INDEPENDENSE 4 July.
GOD BLESS AMERICA.

Pozostałe