ࡱ> hjg7f'bjbj7pdd~ . nnnnn8,%X(***m%o%o%o%o%o%o%F(*To%9no%nn**%1 1 1 Rn*n*m%1 m%1 1 :[$,$*?dGW($Y%%0%$ P+P+$$hP+n%H1 o%o%m%P+ 4:ZaBcznik do ogBoszenia z dnia 4.04.2018 r. Karta zgBoszeniowa kandydata do ZBotowskiej Rady Seniorw Imi i nazwisko kandydata do ZBotowskiej Rady Seniorw, PESEL, adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail O[wiadczenie o wyra|eniu zgody na kandydowanie do ZBotowskiej Rady Seniorw Niniejszym o[wiadczam, |e ja ni|ej podpisany/a & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & wyra|am zgod na kandydowanie na czBonka ZBotowskiej Rady Seniorw & & & & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & & . (miejscowo[ i data) (czytelny podpis kandydata) O[wiadczenie o wyra|eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Niniejszym o[wiadczam, |e ja ni|ej podpisany/a & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & wyra|am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji do ZBotowskiej Rady Seniorw zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922) & & & & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & & . (miejscowo[ i data) (czytelny podpis kandydata) O[wiadczenie o niekaralno[ci za przestpstwo umy[lne Niniejszym o[wiadczam, |e ja ni|ej podpisany/a & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & w peBni [wiadomy odpowiedzialno[ci z tytuBu skBadania faBszywych zeznaD, i| nie byBem/am karany/a za przestpstwo popeBnione umy[lnie, w tym przestpstwo skarbowe oraz, |e posiadam peBn zdolno[ do czynno[ci prawnych. & & & & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & & . >@DFVX@ B P ^ T z < ^ tccRt hHIFhivCJOJQJ^JaJ hivhivCJOJQJ^JaJ#hHIFhiv5CJOJQJ^JaJ hHIFhivCJOJQJ^JaJh<CJOJQJ^JaJhwTCJOJQJ^JaJhivCJOJQJ^JaJ#hHIFh<5CJOJQJ^JaJh3ZCJOJQJ^JaJh-CJOJQJ^JaJ hHIFh<CJOJQJ^JaJ XB todhVkd$$If0n {8 .44 lapytiv dd$G$Ifdd$Ifgdiv dd$If$dha$$dha$ T V z < \ ^ ,68gdivdhgdiv $dha$gdiv ,6ͿͮͿͬiN6N6.hZCJKHOJPJQJ^J_HaJnHtH4hZhZCJKHOJPJQJ^J_HaJnHtH7hZhZ5CJKHOJPJQJ^J_HaJnHtH1hiv5CJKHOJPJQJ^J_HaJnHtHhivCJOJQJ^JaJU hHIFhivCJOJQJ^JaJhivCJOJQJ^JaJ hHIFhivCJOJQJ^JaJ#hHIFhiv5CJOJQJ^JaJhiv5CJOJQJ^JaJ (miejscowo[ i data) (czytelny podpis kandydata) Informacja: Kart zgBoszeniow uwa|a si za wa|n je|eli jest czytelnie wypeBniona w ka|dym punkcie, podpisana czytelnie przez uprawnionego mieszkaDca. Ka|dy uprawniony mieszkaniec mo|e udzieli poparcia tylko jednemu kandydatowi do ZBotowskiej rady Seniorw. Lp.Imi i nazwisko DokBadny adres zamieszkaniaPESELCzytelny podpis1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto ZBotw, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ZBotowa, z siedzib al. Piasta 1, 77 400 ZBotw. 2. Zbieranie danych osobowych (cel) przez Administratora danych osobowych jest niezbdne do potrzeb procesu rekrutacji do ZBotowskiej Rady Seniorw. Zebrane dane osobowe udostpniane mog by innym podmiotom na podstawie przepisw prawa. 3. Osoba udostpniajca dane osobowe posiada prawo: dostpu do tre[ci swoich danych oraz ich poprawiania, a tak|e do kontroli przetwarzania danych, zawartych w zbiorach danych. 4. Podanie danych jest obowizkowe i wynika z uchwaBy nr XXXIV.244.2017 Rady Miejskiej w ZBotowie z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie powoBania ZBotowskiej Rady Seniorw oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 7303).   Strona PAGE4 z NUMPAGES4 8$d$Ifa$gdZ $dha$gdZ $dh*$a$gdZ :@BDRTVdfhtvx  " $ & 6 8 ϝ~~~~~~~~~~~~~~ hZhivCJOJQJ^JaJhZCJOJQJ^JaJ hZhZCJOJQJ^JaJ#hZhiv5CJOJQJ^JaJhZ5CJOJQJ^JaJ#hZhZ5CJOJQJ^JaJ hZhivCJOJQJ^JaJhwTCJOJQJ^JaJ18:>@B0$$$ dh$IfgdZkd$$IfFrp#/ 9 t0644 lap2ytivBDFHJ dh$IfgdZJLPRT0$$$ dh$IfgdZkd$$IfFrp#/ 9 t0644 lap2ytivTVXZ\ dh$IfgdZ\^bdf0$$$ dh$IfgdZkdf$$IfFrp#/ 9 t0644 lap2ytivfhjln dh$IfgdZnptvx0$$$ dh$IfgdZkdH$$IfFrp#/ 9 t0644 lap2ytivxz|~ dh$IfgdZ0$$$ dh$IfgdZkd*$$IfFrp#/ 9 t0644 lap2ytiv dh$IfgdZ0$$$ dh$IfgdZkd $$IfFrp#/ 9 t0644 lap2ytiv dh$IfgdZ0$$$ dh$IfgdZkd$$IfFrp#/ 9 t0644 lap2ytiv dh$IfgdZ0$$$ dh$IfgdZkd$$IfFrp#/ 9 t0644 lap2ytiv dh$IfgdZ0$$$ dh$IfgdZkd$$IfFrp#/ 9 t0644 lap2ytiv dh$IfgdZ0$$$ dh$IfgdZkd$$IfFrp#/ 9 t0644 lap2ytiv dh$IfgdZ0$$$ dh$IfgdZkdv $$IfFrp#/ 9 t0644 lap2ytiv dh$IfgdZ  0$$$ dh$IfgdZkdX $$IfFrp#/ 9 t0644 lap2ytiv   dh$IfgdZ  " 0$$$ dh$IfgdZkd: $$IfFrp#/ 9 t0644 lap2ytiv" $ & ( * , dh$IfgdZ, . 4 6 8 0$$$ dh$IfgdZkd $$IfFrp#/ 9 t0644 lap2ytiv8 : < > @ dh$IfgdZ8 : J L N V X @"d#$4%8%%V&X&&&&&&±m_QC_h<CJOJQJ^JaJhWCJOJQJ^JaJhHIFCJOJQJ^JaJ,hHIFh<B*CJOJQJ\^JaJph/hHIFh<5B*CJOJQJ\^JaJph)hHIFh<B*CJOJQJ^JaJph hHIFh<CJOJQJ^JaJhwTCJOJQJ^JaJhZCJOJQJ^JaJ hZhZCJOJQJ^JaJ hZhivCJOJQJ^JaJ@ B H J L 0$$$ dh$IfgdZkd $$IfFrp#/ 9 t0644 lap2ytivL N P R T dh$IfgdZT V X !0+#$dha$dhkd $$IfFrp#/ 9 t0644 lap2ytiv!d#$&&&&&' ''''''' '^'`'b'd'f'$a$dgdiv $dha$gdiv$dha$$dha$&&&'' ''''''' '.'0'8':'<'>'D'F'V'X'Z'\'^'`'b'd'f'ijuuqmhRhiv(h-CJOJQJ\^JaJmHnHu#hivhivCJOJQJ\^JaJ,jhivhivCJOJQJU\^JaJ hivhivCJOJQJ^JaJh3Ojh3OUhHIFCJOJQJ^JaJ hHIFh<CJOJQJ^JaJ hHIFhHIFCJOJQJ^JaJ51h0:pivA .!n"n#S$n% $$If!vh#v #v .:V ,5 5 ./ / / / apytiv$$If!vh#v#v#v#v #v :V F t065555 5 p2ytiv$$If!vh#v#v#v#v #v :V F t065555 5 p2ytiv$$If!vh#v#v#v#v #v :V F t065555 5 p2ytiv$$If!vh#v#v#v#v #v :V F t065555 5 p2ytiv$$If!vh#v#v#v#v #v :V F t065555 5 p2ytiv$$If!vh#v#v#v#v #v :V F t065555 5 p2ytiv$$If!vh#v#v#v#v #v :V F t065555 5 p2ytiv$$If!vh#v#v#v#v #v :V F t065555 5 p2ytiv$$If!vh#v#v#v#v #v :V F t065555 5 p2ytiv$$If!vh#v#v#v#v #v :V F t065555 5 p2ytiv$$If!vh#v#v#v#v #v :V F t065555 5 p2ytiv$$If!vh#v#v#v#v #v :V F t065555 5 p2ytiv$$If!vh#v#v#v#v #v :V F t065555 5 p2ytiv$$If!vh#v#v#v#v #v :V F t065555 5 p2ytiv$$If!vh#v#v#v#v #v :V F t065555 5 p2ytiv$$If!vh#v#v#v#v #v :V F t065555 5 p2ytiv$w666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@6666_HmHnHsHtH^`^ Normalny d*$(CJKHOJPJQJ_H9aJmHsHtH9JA J Domy[lna czcionka akapituTi@T 0 Standardowy :V 44 la ,k , 0 Bez listy J/J Absatz-StandardschriftartD/D Default Paragraph Font22 NagBwek Znak.!. 0 Stopka Znak818 Tekst dymka Znak\R\ NagBwek1 p#x$OJQJCJPJ^JaJDBRD Tekst podstawowy x*/Qb* Lista^JHrH Podpis1 xx $CJ6^JaJ]00 Indeks $^J6 @6 0Stopka p# $>> [Basic Paragraph]44 Balloon Text8O8 List Paragraphlol No Spacingd*$1$,CJKHOJPJQJ^J_HaJmHsHtH:: NagBwek % $@@ Zawarto[ tabeli $JJ NagBwek tabeli $a$ $5\LL "HIF0 Tekst dymka!dCJOJQJ^JaJ^/!^ !HIF0Tekst dymka Znak1$CJKHOJPJQJ^J_H9aJtH9t3t ZpTabela - Siatka7:V#0#PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VyqhKl*4(J q#cK-îd28D&s#Jc_66o6/U񅉄SÌZئrbFrIg:nx:Ĕ99&4jN iSMd*Ҧ1#lD(^ٰD:sE6)3w|?䠻_@/Opu6xV(D~N-| ] lK546Rl?%C#O01vna0`+%Gdcl GȌU`sI<(= x]J]l tԁOt/VoRݓh~u A4pBg֜+Y;)OݔlU' RyAG65A5<V7QMq8XuӒfY3"=3l-oW5V[CN+|wSnwvJ Y5 F̠&aQvlx -뷶jwVt0xrQ Cm{,nv5\.S D$Yڀ-J[uJz5 ?:5Z7#^(u1&W{ތU꫊د7*ߙ{!tl5fwЪtq:nT=v k:V=*^&whv36V`^PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!A theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] p ---08 &f' 27 8BJT\fnx  " , 8 @ L T !f' !"#$%&'()*+,-./013456')0!8@0( B S ?=?~ "#} +,,ghvvymKbc && } ~ +,,ghvvymKbc && } ^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.P^`P@@^@`0^`0``^``^`^`^``^``00^0`WW8Num1/@ Nyt8-Nyt8Nyt8GINyt8T`Nyt8`jaNyt8!dNyt8 <HIF3OwT3Z;givRZWg+-~ @4 XX XXUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@CalibriI Arial Unicode MS5Mangal)9. ")Segoe UIC.,{ @Calibri LightA$BCambria Math"A h"\'"dg"dg % ! 0y y K Pg+! xxT MVJ041Magdalena Wenda Oh+'0p  , 8 DPX`hMVJ041NormalMagdalena Wenda11Microsoft Office Word@9+@=@6l@, ՜.+,0 hp| y  Tytu !"#$%&'()*+,-./012345678:;<=>?@BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ[\]^`abcdefiRoot Entry FPtGkData 91TableAd+WordDocument7pSummaryInformation(WDocumentSummaryInformation8_CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q